Pravidla soutěže o dřevěnou kuchyňku na Instagramu - #tvorimeschytrouopickou 


O co soutěžíme?

O dětskou dřevěný multifunkční stánek, obchod a bistro 3 v 1

Kdy soutěž probíhá?

Soutěž probíhá v termínu od 10. 2. 2020 do 30. 6. 2020

Jak se můžete zúčastnit?

Podmínkou je sledování instagramového profilu @chytraopicka

Splnit požadavky soutěže specifikované v popisku fotky - Vzít krabici, polepit samolepkami (samolepky posíláme v balíčkách při objednávce nad 500 korun), vyfotit a dát jako instagramový příspěvek (ne stories). Označit #tvorimeschytrouopickou a @chytraopicka

Kompletní pravidla soutěže


I. Pořadatelem soutěže je PE SOLUTION , s.r.o.,  sídlem Na Proutkách 292, 250 73
Radonice (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)
II. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 10. 2. 2208 do 30. 6. 2020 na Instagramu. (dále jen „doba
konání soutěže“).
III. Soutěžící
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba užívající Instagram (dále jen „soutěžící“,
„účastník“ nebo „účastník soutěže. Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky
pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se
výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli
soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným
marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí
nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze 
strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k
získání výhry.
IV. Výhra v soutěži, předání výhry
Bude náhodně vybrán soutěžící, který splní dané požadavky soutěže, ten vyhraje multifunkční prodejní stánek. Výběr výherce proběhne
v 30. 6. 2020. Výherce soutěže bude informován v Instastories a vyzván
k zaslání adresy v soukromé zprávě.
V. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů
poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže
výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou
zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci
soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12
zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené
jméno, příjmení a instagramový komentář v médiích (včetně internetu), propagačních
a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných
služeb. Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků a fotek na instagramovém profilu
Pořadatele.
VI. Závěrečná ustanovení
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována,
doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram. Účastník
soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv
elektronické sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a
provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky
související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce
okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti
odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel
soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci
(především funkčnost sítě, doručení e-mailu a instagramového komentáře). Pořadatel
si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit
její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou
odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech
soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě
původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí
věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění
podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči
účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze
strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato pravidla a právní vztahy 
vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí
právním řádem České republiky.
V Radonicích dne, 6. 2. 2020